کشاورزی

گروه تولیدی صدف معدنی جوادی

 کاربرد صدف معدنی در کشاورزی:
کلسیم موجود در صدف معدنی گروه تولیدی جوادی یکی از عناصر معدنی ضروری برای رشد و نمو گیاهان است و دارای یک نقش اصلی در خاک های اسیدی و آلکالوئیدی نسبت به خاک های طبیعی و قلیایی و همچنین انتقال فسفر در خاک های اسیدی توسط کلسیم انجام می شود.

 مزایای استفاده از صدف معدنی در حاصلخیزی خاک:
استفاده از صدف معدنی جوادی سبب برقراری تعادل pH خاک شده که این امر به بهبود شرایط خاکهای اسیدی کمک بسیاری می کند ، همچنین کمک به عمل تثبیت نیروژن و نیتریفیکاسیون وتجزیه مواد آلی از دیگر مزایای صدف معدنی جوادی می باشد.

گروه تولیدی صدف معدنی جوادی