دامپروری

گروه تولیدی صدف معدنی جوادی

کاربرد صدف معدنی در جیره دام:
استفاده از کلسیم با منشأ صدف معدنی می‌تواند اثرات مطلوبی بر کیفیت تولید شیر و میزان چربی شیر داشته باشد و به دلیل پیوند با نوعی فسفو پروتئین خاص ، میزان پروتئین شیر را افزایش ودر نتیجه اثرات اقتصادی موثری را برای صاحبان دام ایفا می کند.
 -اکسید منیزیم در حالت عادی بسیار بدمزه و تلخ بوده که این امر موجب کاهش مصرف خوراک در گاوهای شیری شده و چنین مشکلی درخصوص  صدف معدنی وجود ندارد.
-ارگانیک و مینرال بودن صدف معدنی  جوادی باعث شده تا قابلیت جذب کلسیم بسیار بیشتر از سایر منابع تأمین کننده کلسیم در جیره باشد.

مزایای صدف معدنی جوادی در دام پروری
-افزایش وزن ایده آل در دام
-صدف معدنی جوادی با دارا بودن حداکثر کلسیم  ارگانیک  در دام های پرواری باعث درشت شدن استخوان بندی و در نتیجه  وزن بیشتر دام می گردد.

گروه تولیدی صدف معدنی جوادی